Krav til jorden

Se hvilke krav der er til den jord, vi ønsker at modtage til Hyldager Bakker.

HB jord modtager ikke følgende:

• Jord som indeholder muld eller lignende sætningsgivende materialer som gytje, tørv
• Jord som er våd, der foretages visuel kontrol ved aflæsning
• Jord som indeholder brokker og andet affald

Våd jord modtages kun hvis dette på forhånd er aftalt med HB jord og mod en tillægstakst. Af aftalen skal bl.a. fremgår, hvor store mængder der leveres pr. dag.

Der modtages ikke jord fra arealer, der er V1- eller V2-kortlagt, hvis arealerne er kortlagt på baggrund af chlorerede opløsningsmidler og chlorerede nedbrydningsprodukter.

50%-reglen er fravalgt. Intet analyseresultat må overskride den fastsatte grænseværdi.

HB jord er ikke et karteringsanlæg, så jorden skal være analyseret inden den modtages. Kravene til analyser fremgår af vilkårene i afsnit 2.4 i miljøgodkendelsen.