HBJord - modtagelse af jord

Albertslund Kommune er ved at etablere natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker, der bl.a. skal støjdæmpe, så vi får mere af det gode liv i byen. I den forbindelse modtager vi gerne ren og lettere forurenet jord. Se hvilke krav vi har til jorden og hvilke modtagekriterier, der iøvrigt er

HBJord - modtagelse af jord til Hyldager bakker - Albertslund Kommune

Inden du kommer med jorden

Før du kan aflevere jorden, skal du indgå en aftale om modtagelse af jord med Hyldager Bakker Jord (HBJord). Du skal have et CVR-nummer for at blive kunde hos HBjord under Albertslund Kommune. Jorden skal være anmeldt og analyseret inden modtagelse. Aftalen oprettes på baggrund af anmeldelsesskema og kopi af originalanalyser fra analyselaboratoriet i Excel-format, så husk at sætte debitor på. 

Skal du af med jord fra en lokalitet, hvor der ikke er lovkrav om anmeldelse og anvisning af jorden til kommunen inden bortkørsel til modtageanlæg, skal du bruge HBjords anmeldeskema, som kan hentes her (link)

Husk ID-kort og ordrenummer
Du skal have ID-kort og ordrenummer med, ellers kan du ikke komme ind med jorden hos os.
ID-kort udleveres første gang den enkelte lastbil komme med jord til os.

Hyldager Bakker Jord (HBjord)
Vridsløsevej 11
2620 Albertslund

Mail: HBjord@albertslund.dk 

HUSK at HBjord åbner op i Nord (Roskildevej 309) for jordmodtagelse den 5. oktober 2020. Samtidigt lukker den nuværende HBjord i Syd (Vridsløsevej) ned indtil foråret 2021. Dette gøres for at lette håndteringen af efterårets og vinterens vådere jord. Mere information følger vedr. HBjords genåbning i Syd! 

Vejeboden

Mail: vejeboden@albertslund.dk
Tlf. 40461587

(telefonen er åben på hverdage mellem kl. 7 og 16)

 

Administrationen

Tlf. 24990047

(telefonen er åben på hverdage mellem kl. 9 og 12)

Albertslund Kommune
CVR: 66137112
EAN: 5798008869730

 

 

På sager oprettet i JordWeb gælder;

• Der skal uploades Excel-analyseark for jordprøver 

• Der skal uploades en fungerende jordforureningsattest 

Skal du af med jord fra en lokalitet, hvor der ikke er lovkrav om anmeldelse og anvisning af jorden til kommunen inden bortkørsel til modtageanlæg, skal du brug HBjords anmeldeskema, som kan hentes her (link).

Typer jord
For ren jord og lettere forurenet jord modtager HBjord følgende typer:

• Tør jord (ikke våd jord) er jord som kan indbygges og som har et vandindhold som muliggør regulering og komprimering umiddelbart efter modtagelse på modtageanlægget.

• Våd jord skal som minimum være stabelbar. Hvis der efter HBjords vurdering modtages våd jord vil disse læs blive tillagt en tillægstakst på 50,00 kr. pr. tons. Der sendes en mail til debitor og anmelder hurtigst muligt efter at læs med vådt jord er konstateret, hvor der gøres opmærksom på dette forhold.

• Meget våd jord kan ikke modtages for nuværende. Jorden er meget våd, hvis denne flyder ud ved aflæsning og vil blive afvist på vægten. Hvis meget våd jord når at blive aflæsset vil den som udgangspunkt ikke bliver tilbagelæsset, men tillægges en tillægstakst svarende til de faktiske omkostninger ved ekstra håndtering af jorden på HBjord.

• Vi modtager ikke jord som indeholder muld eller lignende sætningsgivende materialer som gytje, tørv osv.

• Der modtages ikke jord fra arealer, der er V1- eller V2-kortlagt, hvis arealerne er kortlagt på baggrund af chlorerede opløsningsmidler og chlorerede nedbrydningsprodukter.

• Vi modtager ikke jord, som indeholder brokker og andet affald.

• 50%-reglen er fravalgt. Intet analyseresultat må overskride den fastsatte grænseværdi.

• HB jord er ikke et karteringsanlæg, så jorden skal være analyseret inden den modtages.

Kravene til analyser fremgår af vilkårene i afsnit 2.4 i miljøgodkendelsen.

• Jord fra kortlagte arealer skal undersøges med 1 prøve pr. 30 tons.

• Jord fra klassificerede områder og offentlige vejarealer, som betragtes som ren jord, skal undersøges med 1 prøve pr. 30 tons.

• Jord fra klassificerede områder og offentlige vejarealer, som betragtes som lettere forurenet jord, skal undersøges med 1 prøve pr. 120 tons.

• Intaktjord må tilføres som ren jord, skal undersøges med mindst en prøver pr. 50 m2 af den øverste del af intaktjorden, og at;
- alle disse prøver overholder kriterierne for ren jord, jf. vilkår 2.4.15 i miljøgodkendelsen og
- den overliggende fyldjord og overjord er konstateret uforurenet ved analyser og
- intaktjoden ikke kommer fra et V1- eller V2-kortlagt areal, der er kortlagt på baggrund af forurening med mobile stoffer.

• Jord der ønskes afleveret på modtageanlægget, skal som standard analyseres for:

› Total kulbrinter (C6-C10, C10-C15, C15-C20, C20-C35)
› Benz(a)pyren
› PAH
› Tungmetaller (Cd, Cu, Pb, Zn, Cr og Ni)

• Jord fra områder udtaget af klassificerede områder og offentlige vejarealer, kan enten undersøges med 1 prøve pr. 30 tons (ren jord), 1 prøve pr. 120 tons (lettere forurenet jord), eller ved andre veldokumenterede undersøgelser og beskrivelser, f.eks.;

› Dokumenteret omfattende historisk gennemgang af områder
› Dokumenteret omfattende lokalisering af potentielle fyldområder
› Dokumenteret omfattende gennemgang af erhvervsejendomme
› Dokumenteret omfattende af kortlagte arealer
› Dokumenteret stikprøveundersøgelser af området i forskellige tilstrækkelige dybder og strækninger
› Dokumenteret indhold af mobile stoffer i de udtagne jordprøver
› Dokumenteret fotogennemgang af luftfoto fra mange forskellige år
› Jordhåndteringsplan
› Skriftlig procedure for ny-funden jordforurening ved gravearbejdet
› Skriftlig aftale om miljøtilsyn med gravearbejdet.

 

Priser

• Ren jord 44 kr. pr. ton eksl. moms for aftaler indgået fra 1. marts 2020 og for de jordmængder, der er anvist af kommunerne inden 28. februar 2020.
NB. Ny pris fra 1. marts 2020: Ren jord 46 kr. pr. ton eksklusiv moms for jord anvist af kommunerne fra 1. marts 2020.
• Lettere forurenet jord 67 kr. pr. ton eksl. moms
• Tillæg for våd jord 37 kr. pr. ton ekskl. moms gældende fra 1. januar 2020.

Tillægget for våd jord lægges på de læs, hvor HBjord vurderer, at et jordlæs er så vådt, at det ikke er indbygningsegnet på vores anlæg. Når vi modtaget det først læs, hvor vi vurderer, at jorden er for våd, orienteres chaufføren mundtligt og vi sender en mail til debitor. Tillægstaksten bliver herefter pålagt de efterfølgende læs, hvis HBjord fortsat vurderer at jorden er våd.

 

Åbningstid for levering af jord til Hyldager Bakker (HBjord); hverdage ml. kl. 7.00-16.00 (fredage dog fra kl. 7.00-13.00). 

I forbindelse med større gravearbejder kan åbningstiden forlænges efter forudgående aftale og merpris.

Ud over normale søn- og helligdage er der følgende lukkedage:

- 1. maj 2020
- 22. maj 2020 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
- 5. juni 2020