Gå til hovedindhold

Krav til jorden

Se hvilke krav der er til den jord, vi ønsker at modtage til Hyldager Bakker.

Indhold

  På sager oprettet i JordWeb gælder;

  • Der skal uploades Excel-analyseark for jordprøver
  • Der skal uploades en fungerende jordforureningsattest

  Skal du af med jord fra en lokalitet, hvor der ikke er lovkrav om anmeldelse og anvisning af jorden til kommunen inden bortkørsel til modtageanlæg, skal du brug HBjords anmeldeskema, som kan hentes her (link).

  Typer jord

  • For ren jord og lettere forurenet jord modtager HBjord følgende typer:
  • Tør jord (ikke våd jord) er jord som kan indbygges og som har et vandindhold som muliggør regulering og komprimering umiddelbart efter modtagelse på modtageanlægget.
  • Våd jord skal som minimum være stabelbar. Hvis der efter HBjords vurdering modtages våd jord vil disse læs blive tillagt en tillægstakst på 37,00 kr. pr. tons. Der sendes en mail til debitor og anmelder hurtigst muligt efter at læs med vådt jord er konstateret, hvor der gøres opmærksom på dette forhold.
  • Meget våd jord kan ikke modtages for nuværende. Jorden er meget våd, hvis denne flyder ud ved aflæsning og vil blive afvist på vægten. Hvis meget våd jord når at blive aflæsset vil den som udgangspunkt ikke bliver tilbagelæsset, men tillægges en tillægstakst svarende til de faktiske omkostninger ved ekstra håndtering af jorden på HBjord.
  • Vi modtager ikke jord som indeholder muld eller lignende sætningsgivende materialer som gytje, tørv osv.
  • Der modtages ikke jord fra arealer, der er V1- eller V2-kortlagt, hvis arealerne er kortlagt på baggrund af chlorerede opløsningsmidler og chlorerede nedbrydningsprodukter.
  • Vi modtager ikke jord, som indeholder brokker og andet affald.
  • 50%-reglen er fravalgt. Intet analyseresultat må overskride den fastsatte grænseværdi.
  • HB jord er ikke et karteringsanlæg, så jorden skal være analyseret inden den modtages.

  Kravene til analyser fremgår af vilkårene i afsnit 2.4 i miljøgodkendelsen.

  • Jord fra kortlagte arealer skal undersøges med 1 prøve pr. 30 tons.
  • Jord fra klassificerede områder og offentlige vejarealer, som betragtes som ren jord, skal undersøges med 1 prøve pr. 30 tons.
  • Jord fra klassificerede områder og offentlige vejarealer, som betragtes som lettere forurenet jord, skal undersøges med 1 prøve pr. 120 tons.
  • Intaktjord må tilføres som ren jord, skal undersøges med mindst en prøver pr. 50 m2 af den øverste del af intaktjorden, og at;
   - alle disse prøver overholder kriterierne for ren jord, jf. vilkår 2.4.15 i miljøgodkendelsen og
   - den overliggende fyldjord og overjord er konstateret uforurenet ved analyser og
   - intaktjoden ikke kommer fra et V1- eller V2-kortlagt areal, der er kortlagt på baggrund af forurening med mobile stoffer.
  • Jord der ønskes afleveret på modtageanlægget, skal som standard analyseres for:

  › Total kulbrinter (C6-C10, C10-C15, C15-C20, C20-C35)
  › Benz(a)pyren
  › PAH
  › Tungmetaller (Cd, Cu, Pb, Zn, Cr og Ni)

  • Jord fra områder udtaget af klassificerede områder og offentlige vejarealer, kan enten undersøges med 1 prøve pr. 30 tons (ren jord), 1 prøve pr. 120 tons (lettere forurenet jord), eller ved andre veldokumenterede undersøgelser og beskrivelser, f.eks.;

  › Dokumenteret omfattende historisk gennemgang af områder
  › Dokumenteret omfattende lokalisering af potentielle fyldområder
  › Dokumenteret omfattende gennemgang af erhvervsejendomme
  › Dokumenteret omfattende af kortlagte arealer
  › Dokumenteret stikprøveundersøgelser af området i forskellige tilstrækkelige dybder og strækninger
  › Dokumenteret indhold af mobile stoffer i de udtagne jordprøver
  › Dokumenteret fotogennemgang af luftfoto fra mange forskellige år
  › Jordhåndteringsplan
  › Skriftlig procedure for ny-funden jordforurening ved gravearbejdet
  › Skriftlig aftale om miljøtilsyn med gravearbejdet.